treść
author
Kościesza - tematy zakazane i zatajane niewygodne dla mafii trzymającej władzę
36 postów | 1 komentarzy | 9685 odsłon
9 maja-Dzień Zwycięstwa … nad Polską !
Historia
Dodany: 2013-05-07 15:59

9 maja-Dzień Zwycięstwa … nad Polską !
Eksterminacja i ludobójstwo na Narodzie Polskim w obszarze nadwiślańskiej republiki sowieckiej: PRL cz.1/2

Druga agresja sowiecka wobec państwa polskiego w czasie II wojny światowej cz. III

 

9 maja-Dzień Zwycięstwa … nad Polską !  

Eksterminacja i ludobójstwo na Narodzie Polskim w obszarze  nadwiślańskiej republiki sowieckiej: PRL cz.1/2

Do  znaczących wydarzeń w historii naszego narodu, mało znanych bądź w ogóle nie, a które nie tylko należą do przeszłości, ale ciążą swym brzemieniem nadal w teraźniejszości należy sprawa  dokonanej, mimo zakończeniu wojny ,eksterminacji i kontrolowanego ludobójstwa na Narodzie Polskim!  

W zamiarze ubezwłasnowolnienia Narodu Polskiego i sprowadzeniu Go do roli niewolników we własnym kraju, pod fałszywym szyldem ”Polski Ludowej stworzono system, który miał objąć bolszewickim nadzorem wszelkie dziedziny życia państwowego i społecznego oraz eliminować wszelkich niepokornych. Także mimo zakończeniu działań wojennych w Europie , w obszarze nadwiślańskiej republiki sowieckiej nie odstąpiono od kontynuacji doktryny katyńskiej:  zagłady Polaków, których propagandowo okrzyczano  za rzekomych ,,wrogów ludu”. 

Jeszcze na długo przed tym, nim sowiecki okupant doszedł do Polski, to już NKWD przygotowywało kadry morderców, listy ofiar , oraz redagowano sowieckie okupacyjne ukazodastwo.  Stąd urzędy NKWD i opartego kadrowo na Żydach - litwakach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego już na starcie zbrodniczej działalności  posiadały przygotowywane uprzednio przez żydokomunistyczną agenturę KPP, a w okresie okupacji przez  kolaborującą z Gestapo agenturę PPR,GL/AL. listy wyselekcjonowanych na własny użytek „wrogów ludu”. Z właściwą tylko Niemcom i bolszewii wręcz rytualną mściwością wyłapywały ich, by z jednej strony wziąć odwet za wywalczoną  w 1918r  Niepodległość Polski, na każdym z nich z osobna! Z drugiej ,aby „oczyścić przedpole” dla nieograniczonej w przyszłości żadną realną  opozycją, absolutnej władzy nad Polakami sprowadzonego z Sowietów ludu”!

W pierwszej kolejności za przeznaczonych  do fizycznej eliminacji

uznano członków niepodległościowej konspiracji AK,NSZ –, następnie byłych członków PSZ[1] , którzy powrócili do kraju,  jaki i zarówno ocalałych przez wojnę działaczy autentycznych polskich stronnictw politycznych, sędziów, prokuratorów , funkcjonariuszy policji, oficerów i podoficerów wojska polskiego okresu Niepodległości - cały najbardziej aktywny i zaangażowany w sprawę suwerenności Polski element polskiego społeczeństwa. Większość z nich śmiercią męczeńską lub wieloletnim więzieniem musiała przypieczętować swoją służbę dla ojczyzny. Do eksterminowanej w 1-szej kolejności grupy  dołączono, także właścicieli ziemskich , fabryk i przedsiębiorstw ,polskiego pochodzenia, których majątki zostały przez reżim bolszewicki bandycko zawłaszczone.

Za tak wprowadzonym na rzecz eksterminacji  katyńską doktryną i ,,prawem”  szedł powszechny terror: Już na samym wstępie  ustanawiania ,,Polski Ludowej” przez żydobolszewicki PKWN  ,,z okręgu Lubelskiego wywieziono Delegatów Rządu R.P. o raz ich personel 235 osób. Na terenie całej Lubelszczyzny NKWD dokonywało masowych aresztowań. Oficerów [AK]  osadzonych w Majdanku wywieziono do ZSRS. Okręgowy Delegat R.P. wraz z zastępcą wywiezieni zostali do Kijowa. W Lubelskim do dnia 1 października [1944r] aresztowano 21 000 Polaków”[2]. ,,W Radomskim NKWD rozstrzeliwuje Polaków zatrzymanych w pasie przyfrontowym. Bezpieczeństwo tyłów było w rękach hord Kozaków, Ukraińców, Kałmuków i żandarmerii, które dopuszczały się rabunku , gwałcenia kobiet, paliły wsie i mordowały”[3].,,W Rzeszowskim zorganizowano nowe obozy koncentracyjne  dla oficerów AK  i działaczy polskich z okresu okupacji niemieckiej , położone wśród bagien Kraskowa Włodawskiego”[4]. W Sandomierskim w ciągu zaledwie kilkumiesięcznej okupacji sowieckiej, aresztowano więcej Polaków niż w ciągu 5 lat okupacji niemieckiej”[5] . ,,W okręgu warszawskim wzmagały się z dnia na dzień masowe aresztowania. Na trenach położonych po wschodniej stronie Wisły jedyną władzę stanowiło NKWD. Ślad  przepadał po aresztowanych działaczach polskich. Masowo aresztowano ziemian , których osadzano w obozach koncentracyjnych w Polsce bądź wywożono do ZSRS”[6].  ,,Na trenie Łomżyńskiego NKWD dokonywało masowych aresztowań osób podejrzanych o kontakty z AK i „badało”  w bestialski sposób. Na porządku dziennym było bicie drutem kolczastym , wsadzanie szpilek pod paznokcie i łamanie żeber”[7].Alarmujące depesze nadchodziły do Londynu z województwa białostockiego. W meldunku z 3 maja 1945 alarmowano:,, W białostockim więzieniu NKWD wraz z przedstawicielami UB stosuje niesłychanie bestialskie badania aresztowanych żołnierzy AK. Tortury przewyższają okrucieństwo gestapowców. Na przykład badanemu wyciąga się szczypcami język i od spodu przypala się ogniem benzyny. Badany przeważnie umiera od zakażenia”[8].

Wkrótce po wkroczeniu sowieckich okupantów zaczęły się gwałtownie przepełniać wszystkie więzienia, oraz adaptowane dodatkowo na ten cel budynki: ,,Przejęte przez UB dawne więzienia gestapowskie , takie jak m.in. słynny z okrucieństw Zamek Lubelski, czy zamek Lubomirskich w Rzeszowie , nie mówiąc  o wielu pomniejszych były przepełnione. Pełne były również istniejące już w Polsce więzienia NKWD. Zaczęto umieszczać żołnierzy AK w specjalnych obozach”[9]. ,,Aresztowania członków AK były tak wielkie ,że zaistniała konieczność otworzenia około ośmiu obozów koncentracyjnych: Majdanek, Krześlin pod Siedlcami, Mielec, Supraśl pod Białymstokiem , Piętków, , obóz oficerski w Rzeszowie i w ZSRS w Charkowie”[10]. ,,Z obozu w Rembertowie wywożono żołnierzy AK całymi pociągami w bydlęcych wagonach, pod silną strażą , w większości wypadków skutych kajdanami.  W Przemyślu aresztowanych żołnierzy AK przebierano w mundury Wehrmachtu i wywożono do ZSRS jako ,,niemieckich jeńców wojennych”[11]. ,,W więzieniach w Białymstoku, osadzono ponad 1000 aresztowanych. Żołnierzom 9 Dywizji AK , na czas transportu wiązano ręce kablem lub drutem. Pierwszy transport liczący ponad 1000 osób odjechał do Ostaszkowa 7 listopada, nieco później dwa dalsze transporty”[12].

Nie wszystkich polskich patriotów wywożono na zagładę w głąb Rosji: ,,W sierpniu 1944 w Trzebuszce w Małopolsce NKWD założyło obóz dla uwięzionych. Zagoniono ludność do wykopania siedmiu głębokich dołów. Teren szczelnie ogrodzono i zaczęto zwozić kolejne transporty aresztowanych akowców, którzy byli masowo mordowani. Liczba wymordowanych tam akowców pozostaje nadal nie ujawniona. Masowego mordu dokonywało NKWD  przez podrzynanie gardeł ofiarom”[13]. ,,Na przełomie lipca i sierpnia NKWD spacyfikował wiele wsi Suwalszczyzny. Jednocześnie NKWD aresztowało setki młodych mężczyzn, którzy potem zostali wywiezieni w nieznanym kierunku. Odkrycie w 1987r masowego grobu w miejscowości Giby koło Suwałk potwierdziła straszne przypuszczenie- wszyscy ci ludzie zostali rozstrzelani”[14].

Represje za polski patriotyzm miały objąć wszystkich bez wyjątku: ,,Od 6 listopada [1944r]w 1-szej i 2-giej Armii [LWP] zaczęły się masowe aresztowania oficerów i podoficerów , którzy ujawnili swa przynależność do AK, lub z różnych względów stali się niewygodni. ,,aresztowanych osadzono w obozie w Skrobowie w odległości 4 km od Lubartowa, pod nadzorem 900 funkcjonariuszy MGB przebranych w polskie mundury”[15].

Do końca 1946r NKWD kierowało wszystkie  transporty aresztowanych Polaków w głąb ZSRS. Od tego czasu dalszą schedę na czystki etniczne wobec Polaków przejęło  rekrutujące się z MGB polskojęzyczne MBP/UB.

Prawdziwy cel tego morderczego  utrwalania ,,Polski Ludowej” przez ten enkawudziacki aparat dokładnie przedstawił odwołany w październiku 1944r  z frontu pod Warszawą do Lublina d-ca 1 armii L W P, Zygmunt Berling: ,,Za plecami I Armii – walczącej krwawo o wolność i szczęście Ojczyzny -wrogie ręce, wychowane w naszym domu, usiłowały ją zakuć w nowe kajdany. Oto teraz renegatka, kryminalista, półgłówek i nieokrzesany nieuk i cham tworzą parawan, za którym elita wybranego narodu : Berman, Zambrowski, Minc i Szyr ujmują w swe ręce ster rządów w państwie. Oni wiedzieli od dawna jak przystąpić do dzieła. Nie zapomnieli dewizy Lampego, że masa to bydło, które musi być prowadzone na dobrym łańcuchu. Pod osłoną szczerych intencji zwiedli naszą czujność, wykuli ten łańcuch w postaci służby bezpieczeństwa osadzonej w 90% Żydami, polonofobami i polskimi wyrzutkami społecznymi w rodzaju Radkiewicza, oraz spreparowanej prokuratury i sądów, zdegradowanych do roli narzędzi władzy. Wszystko w imię potrzeby walki z kontrrewolucją. (..) Odszedłem z wojskiem na zachód, a tymczasem, gdy wojsko odeszło daleko , w Lublinie zrzuciło maskę i ukazało właściwe oblicze kominternowskie sprzysiężenie. Ujawniło swój prawdziwy cel. Sięgnęło po władzę. Pod płaszczykiem walki z kontrrewolucją rozpoczęło planowe wyniszczanie potencjalnej konkurencji, jaką mogła stanowić polska inteligencja. Zgodnie ze znaną dewizą –aresztować, a powód znajdzie się później- zapełniano więzienia, opornych rozstrzeliwano w mieszkaniach i na ulicy, badania w śledztwie przeprowadzano z okrucieństwem przewyższającym metody Gestapo.(..) Rozzuchwalona bezpieka dopuszczała się bezkarnie bandyckich ,,eksprioracji” i napadów na specjalnie wybrane zasobne mieszkania, których właścicieli obciążano zmyślonymi donosami. Nie było tajemnicą, że patronuje tym zbrodniom triumwirat magów tj Berman, Zambrowski i Szyr „[16].   

Aby przejąć  majątek wielopokoleniowej rodziny i otrzymać wieloletni wyrok więzienia wystarczał  sam tylko spreparowany donos o tzw. uprawianiu propagandy szeptanej  czyli np. o dowcipie  politycznym opowiedzianym przez osobę wskazaną przez każdego bolszewickiego zbrodniarza posługującego się bezprawnie tytułem prokuratora bądź  sędziego.  

CDN.


[1] W przeciwieństwie do działającej w Polsce Armii Krajowej, zorganizowane i walczące poza okupowanym krajem Polskie Siły Zbrojne (PSZ)

[2] J. Siedlecki ,,Losy Polaków w ZSRS w latach 1939-1986”s.192

[3] J. Siedlecki ,,Losy Polaków w ZSRS w latach 1939-1986”s.192

[4] J. Siedlecki ,,Losy Polaków w ZSRS w latach 1939-1986”s.193

[5] J. Siedlecki ,,Losy Polaków w ZSRS w latach 1939-1986”s.193

[6] J. Siedlecki ,,Losy Polaków w ZSRS w latach 1939-1986”s.193

[7] J. Siedlecki ,,Losy Polaków w ZSRS w latach 1939-1986”s.194

[8] T. Żenczykowski ,,Dramatyczny rok 1945”s. 60

[9] patrz: T. Żenczykowski ,,Polska Lubelska 1944” ,s.149]

[10] J. Siedlecki ,,Losy Polaków w ZSRS w latach 1939-1986”s.205

[11] J. Siedlecki ,,Losy Polaków w ZSRS w latach 1939-1986”s.207

[12] [J. Siedlecki ,,Losy Polaków w ZSRS w latach 1939-1986”s.220

[13] [J. Siedlecki ,,Losy Polaków w ZSRS w latach 1939-1986”s.209

[14] M. Żakiewicz ,,Wileński Ośrodek Mobilizacyjny Armii Krajowej na Pomorzu Gdańskim”; jesień 1945- wiosna 1947” Gdańsk 1989 s. 13

[15] J. Siedlecki ,,Losy Polaków w ZSRS w latach 1939-1986”s.222

[16] Z. Berling ,,Wspomnienia” T.2 s.383

PRZECZYTAJ TAKŻE
KOMENTARZE
Dołącz film z YouTbue do komentarza:
- nikt jeszcze nie komentował artykułu -

Strony Patriotyczne<
Ewa Stankiewicz - wspierajmy wolne media. Chodźcie z nami!
Witamy-w-Polsce.pl - polityka, filmy, zdjęcia
Archiwum postów
2018 - CZERWIEC
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Aby wykonać tą akcję musisz się zalogować
Email:
Hasło:
Załóż nowe konto Przypomnij hasło